RODO

Jesteś tutaj: Home \ RODO

Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, że:

 1. dane zbierane i przetwarzane są przez Iwonę Kotula prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „LINGWISTA” KOTULA IWONA z siedzibą w Rybniku (kod pocztowy: 44-200) przy ul. Młyńskiej 50 lok. 2, NIP 6421162200 (dalej zwana: ADO) będącą administratorem
  zbieranych i przetwarzanych Państwa danych osobowych, którego dane kontaktowe są następujące:

  • numer telefonu: (+48) 600 231 982,
  • adres poczty elektronicznej: biuro@lingwista.rybnik.pl,
  • adres korespondencyjny: „LINGWISTA” KOTULA IWONA, ul. Młyńska 50 lok. 2, 44-200 Rybnik,
 2. dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu:
  • podjęcia na Państwa żądanie przed zawarciem umowy w zakresie tłumaczeń (dalej zwana: Umową) działań polegających na przygotowaniu i przedstawieniu oferty (jeżeli zwracają się Państwo do ADO z prośbą o przedstawienie oferty) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • zawarcia i wykonania Umowy (w sytuacji podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług ADO) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • zawarcia i wykonania umowy w zakresie dostawy towarów lub usług dla ADO (w sytuacji dostawy od Państwa towarów lub usług dla ADO) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, którymi są ewentualne zabezpieczenie, ustalanie oraz dochodzenie roszczeń lub obrona ADO przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • operatorzy pocztowi – w sytuacji potrzeby doręczenia Państwu korespondencji,
  • banki – w przypadku dokonywania przez Państwa płatności przelewem za usługi wynikające z Umowy lub dokonywania przez ADO płatności za nabywane od Państwa towary lub usługi,
  • podmiot świadczący obsługę księgową i rachunkową na rzecz ADO (podmiot przetwarzający, o którym mowa w art. 28 RODO) – w sytuacji, gdy ADO wystawia dla Państwa fakturę zawierającą Państwa dane osobowe lub dokonują Państwo płatności przelewem za świadczone usługi albo ADO otrzymuje od Państwa fakturę z tytułu nabycia towarów lub usług oraz dokonuje płatności przelewem za dostarczane towary lub usługi,
  • dostawca usługi poczty elektronicznej dla ADO – w sytuacji, gdy kontaktują się Państwo z ADO z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 4. dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane:
  1. w celu przedstawienia oferty – od momentu zebrania danych osobowych (celem podjęcia na Państwa żądanie przed zawarciem umowy działań obejmujących przygotowanie i przedstawienie oferty) do chwili przyjęcia oferty lub odmowy przyjęcia oferty, jednakże nie dłużej niż przez jeden miesiąc od chwili przedstawienia Państwu oferty,
  2. w celu zawarcia i wykonania Umowy – od momentu zebrania danych osobowych przed zawarciem Umowy (lub umowy nabycia towarów lub usług dla ADO) w celu jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy (lub umowy nabycia towarów lub usług dla ADO) celem jej wykonania,
  3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO – z uwzględnieniem obowiązujących terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (w tym zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne do ewentualnego zabezpieczania, ustalenia i dochodzenia roszczeń ADO oraz obrony ADO przed roszczeniami,
  4. w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków ADO wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu prawa: podatkowego i rachunkowości oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego,
 5. przysługuje Państwu prawo do żądania od ADO dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do uzyskiwania danych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 6. przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia), którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych,
 8. w przypadku:
  • skierowania do ADO prośby o przedstawienie oferty – podanie Państwa danych osobowych nie jest warunkiem umownym lub ustawowym, ani warunkiem zawarcia umowy, a Państwo nie są zobowiązani do ich podania, jednakże niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi przedstawienie Państwu oferty,
  • podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług ADO – podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy, a niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie Umowy, dostawy towarów lub usług dla ADO – podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy w zakresie dostawy towarów lub usług dla ADO, a niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie tej umowy,
 9. nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) z wykorzystaniem Państwa danych osobowych.